ILANI YA CCM 2010 PDF

alias ‘Msomaji Raia’ argued that if CCM was not Nyerere’s mother, and thus could Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa Rais, Wabunge na Madiwani, Oktoba 31 ILANI YA UCHAGUZI YA CCM YA MWAKA – UTANGULIZI 1. Katika Uchaguzi wa kushindanisha vyama vingi vya siasa ili kutwaa. wa ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) mwaka kwa by, , Mpigachapa Mkuu wa Serikali edition, in Swahili.

Author: Nashicage Togar
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 16 June 2010
Pages: 119
PDF File Size: 13.67 Mb
ePub File Size: 3.21 Mb
ISBN: 801-9-14678-158-8
Downloads: 39656
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faugar

Kuendeleza jitihada za kuhifadhi mazingira katika mbuga za wanyama, misitu fukwe, za bahari na maziwa. Ndio maana ukabuniwa mkakati wa kuwawezesha wananchi kiuchumi ili nao waweze kushiriki katika uendeshaji wa uchumi wa kisasa.

ILANI – CCM PARTY MANIFESTO | Magazeti ya leo| Tanzania News |Tanzania Today

Kusimamia utaratibu wa mashindano ya kilimo kinachozingatia kanuni bora za kilimo kati ya vijiji, kata, tarafa, wilaya na mikoa. Kuendeleza juhudi za kukiimarisha Kikosi Maalumu cha Kuzuia Magendo KMKM kwa kukipatia mafunzo na zana za kisasa, ili kuongeza uwezo na mbinu za kuweza kukabiliana na kudhibiti aina mpya za uhalifu unaoanza kujitokeza katika maeneo ya ukanda wa pwani, ukiwemo uharamia na utekaji nyara wa vyombo wa baharini. Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Miundombinu ya Bandari ni haya yafuatayo: Miradi mingine mingi inaendelea kutekelezwa mijini na vijijini kwa ajili hiyo.

Utoaji wa huduma za Cck uliendelea kuboreshwa kwa kiasi kikubwa na kuleta mafanikio yafuatayo: Kwa kuzingatia Imani ya CCM juu ya usawa wa binadamu na wito wa kimataifa ilanj ya usawa wa jinsia, Serikali chini ya uongozi wa CCM imeweza kutekeleza yafuatayo: Huduma bora za afya kwa wananchi wote bila ya ubaguzi ni miongoni mwa malengo makuu ya Mapinduzi ya Zanzibar ya tarehe 12, Januari Modenaizesheni ya uchumi inalenga katika kuongeza uzalishaji, ufanisi na tija katika uchumi hususan katika kilimo, ufugaji, uvuvi na viwanda.

Ilani ya CCM –

Vile vile kuwahamasisha wananchi kuchangia upimaji wa mashamba yao na kuwapatia hatimiliki za kimila, pamoja na kujenga masjala za ardhi katika ngazi za Wilaya na Vijiji. Idadi hiyo inakuzwa pia na vijana wanaomaliza mafunzo ya JKT. Kununua magenereta 32 yenye uwezo wa kuzalisha 25 MW kwa ajili ya umeme wa akiba. Ongezeko hili limechangiwa na kuongezeka kwa vyuo vya ufundi kufikia mwaka kutoka mwaka Mtaji huu utumike kama sharti la kujikwamua na umaskini.

  JBASE COMMANDS PDF

Hatua hii imewezesha visiwa vya Unguja na Pemba kuwa na umeme wa uhakika wa gridi. Kuwezesha jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi kunufaika na rasilimali za wanyamapori na misitu. Kuendeleza kazi ya ukaguzi na karantini dhidi ya maradhi na wadudu waharibifu wa mimea na ulani ili kudhibiti uingiaji nchini wa maradhi hayo.

Usafirishaji wa bidhaa umeongezeka 200 T. Fukwe mwanana, misitu ya asili, wanyama, magofu na urithi wa Kimatifa wa Mji Mkongwe wa Zanzibar ni miongoni mwa vivutio hivyo. Ili kujenga fursa za ajira hasa kwa vijana, katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani yaChama kitaitaka Serikali ishughulikie mambo yafuatayo: Katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii ya ilnai, Chama kitaielekeza Serikali kuendelea kutekeleza sera ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa kuchukua hatua zifuatazo: Katika kipindi cha Ilani hii mchakato wa kujenga uchumi wa kisasa utekelezwa katika maeneo 20110 Vile vile CCM inatambua kuwa modenaizesheni ya uchumi na Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi ndiyo mikakati sahihi ya kujenga uchumi wa kisasa.

Ilani hii ya inalenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa mchakato wa kujenga uchumi wa kisasa 22010 taifa linalojitegemea kwa kuwashirikisha na kuwawezesha kiuchumi wananchi. Kukamilisha kazi ya ujenzi wa uzio, uwekaji wa taa katika barabara ya kurukia na kutulia ndege na uimarishaji huduma za umeme kwa kukipatia generator la akiba Kiwanja cha Ndege cha Karume Pemba.

Aidha tatizo la nchi yetu ni la uchumi ulio nyuma na tegemezi. Ili kuendeleza ushirika, katika kipindi cha miaka mitano ijayo CCM itaielekeza Serikali kutekeleza yafuatayo: Aidha, Serikali itaendelea kupeleka maji katika maeneo ambayo hayajafikiwa na miradi mikubwa iliyojengwa. Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ya Miundombinu ya barabara ni haya yafuatayo: Dhana ya Kujenga Uchumi wa Kisasa inalenga iilani modenaizesheni ya uchumi.

Tukiyamudu Mapinduzi hayo, uchumi utakuwa wa kisasa unaoweza kuzalisha ziada kubwa ya mali na kutoa huduma za kijamii zilizo iilani zaidi kwa manufaa ya wananchi wote. Pamoja na Serikali kutekeleza majukumu ya jumla yaliyoelezwa hapo juu kuhusu ardhi, Chama Cha Mapinduzi kitaitaka Serikali kutekeleza mambo yafuatayo katika maeneo maalumu: Matokeo yake ni kwamba kila mwaka nchi itazalisha chakula cha kutosha na kuuza nje ziada ili kupata fedha za kigeni.

  ELDAR PHANTOM TITAN RULES PDF

Kuendeleza utekelezaji wa Mfuko wa Stakabadhi za Mazao Ghalani. Kwa kushirikiana na nchi tunazopakana, kuimarisha alama za mipaka, na pia kulitafutia ufumbuzi tatizo la mpaka baina yetu na nchi ya Malawi katika Ziwa Ilahi. Kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji maji na kutoa mafunzo kwa wakulima. Baadhi ya mafanikio hayo yanajidhihirisha katika sekta zifuatazo: Ys kukiimarisha Chuo cha Uandishi wa Habari ili kiwe chombo cha kujenga na kutoa mwelekeo wa matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili kwa Vyombo vya Habari.

Kuandaa mpango wa kampeni ya kitaifa katika kila wilaya kuhakikisha kuwa wananchi wanajijengea nyumba bora. Ili kuendeleza uimarishaji wa sekta ya afya kwa maendeleo na ustawi wa wananchi, katika kipindi cha miaka mitano ijayoSerikali ya Mapinduzi Zanzibar chini ya uongozi wa CCM itatekeleza hatua zifuatazo: Maendeleo ya Taifa letu yataletwa na wananchi wenye afya bora inayowawezesha kuzalisha mali na kutoa huduma mbalimbali.

Mwelekeo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha 2005-2010.

Hali ya Nchi yetu 7. Hivyo, katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii yaChama Cha Mapinduzi kitazielekeza Serikali kuweka msisitizo mkubwa katika suala la maendeleo na matumizi ya sayansi na teknolojia kwa kuchukua hatua zifuatazo: Kuiendeleza zaidi gati ya Wete kwa kuongeza urefu na upana wake, kuipatia vifaa vya kuhudumia mizigo na kujenga ramp ya kuhudumia vyombo vya aina ya Land Craft.

Kuandaa mpango maalumu utakaowezesha utekelezaji makini wa Mkakati wa Kurasimisha Rasilimali na Biashara Tanzania MKURABITA kwa kuhakikisha kwamba upatikanaji wa ilami za ardhi, leseni za biashara na mikopo ya kupanulia shughuli za wanyonge, unakuwa mwepesi ili shughuli za kuinua mapato ya wananchi na kupambana na umaskini zisicheleweshwe wala kukwamishwa na taratibu za mikopo.

Kukamilisha ujenzi wa ukumbi mpya wa Baraza la Wawakilishi. Kujengwa kwa Cherezo docking yard kunasaidia ukarabati wa meli 22010 hivyo kuongeza usalama wa wasafiri.